કોલેજમાં થતી પ્રવૃતિઓ ની ઝલક મેળવવા અમારી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.

એપ્લિકેશન ડોઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો..

Degree Engineering:


Admission process is done by centralized Joint Admission Committee for Professional Courses (JACPC), Ahmedabad.
To Generate your inquiry. Please click here


   Bachelor of Engineering (BE)
Board Ctaegory Minimum
PCM Theory Marks
Minimum
PCM (Theory + Practical) Marks
GSEB Open 135/300 180/400
SC/ST/OBC 120/300 160/400
CBSE/ISCE/NIOS & Other Open 108/240 135/300
SC/ST/OBC 96/240 120/300

How to Apply


Candidates can visit Gyanmanjati Institute of Technology(GMIT) help center or he/she can generate inquiry by Click Here:


Gyanmanjari Institute of Technology(GMIT)

Survey No. 30, Sidsar Road, Near Iscon Eleven, Bhavnagar, Gujarat (INDIA).

 • Phone: +91 90999 51160
 • Website: www.gmit.edu.in
 • Email: info@gmit.edu.in

TFWS Seats

 • In this scheme 5% of Seats are allocated for economically weak students. On after getting admission on these seats students need not to pay tuition fee in Institute.
 • Students whose parent's income is less than Rs. 6 lakh/annum are eligible for TFWS.
 • For TFWS Seats Income certificate of below 6 Lacks of TDO/MAMALATDAR is required.

Documents Requirements

OPEN,GENERAL CATEGORY

 1. 10TH MARKSHEET
 2. 12TH MARKSHEET
 3. JEE-2016 MARKSHEET
 4. SCHOOL LEAVINGCERTIFICATE

RESERVED CATEGORY

 1. 10TH MARKSHEET
 2. 12TH MARKSHEET
 3. JEE-2016 MARKSHEET
 4. SCHOOL LEAVINGCERTIFICATE
 5. CAST CERTIFICATE
 6. NON-CREMELAYER CERTIFICATE

REMARKABLE FEATURES